FTX Pieniny II a TOPEX 12. - 14.9.2012

V rámci spolupráce s Asociáciou samaritánov SR sme sa zúčastnili Súčinnostného cvičenia územných obvodov Prešov, Kežmarok a Stará Ľubovňa "Pieniny 2012" . V druhej časti cvičenia, tzv. TOPEX sme si preverili naše znalosti a občas aj neznalosti v orientácii v teréne pomocou GPS a buzoly. Absolvovaním tohto cvičenia splnili štyria naši členovia podmienku vstupu do Rapid Response Teamu ASSR.

"Témou cvičenia bola činnosť orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb, fyzických osôb a integrovaného záchranného systému pri organizovaní, riadení a vykonávaní opatrení na zabezpečenie záchranných prác pri ochrane obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti.
Cvičenie v našom okrese bolo rozdelené do dvoch dní a to :

 1. Teoretická časť - Cvičenie krízových štábov obcí – dňa 12.9.2012
  Do teoretickej časti cvičenia boli zapojené krízové štáby týchto vybraných obcí: Plaveč, Orlov, Ľubotín, Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole, Vislanka, Ďurková, Malý Lipník, Sulín, Šambron a Hajtovka.
 2. Praktická časť -Ukážkové súčinnostné cvičenie – dňa 13.9.2012

Metóda vykonania : praktické nasadzovanie síl a prostriedkov IZS a záchranárskych zložiek činných pri mimoriadnych udalostiach;
Do praktickej časti boli zapojené tieto subjekty :


 1. Obvodný úrad Prešov, krízový štáb Obvodného úradu Prešov,
 2. Obvodný úrad Kežmarok, Obvodný úrad Stará Ľubovňa, krízové štáby obvodných úradov, štáby civilnej ochrany obvodov,
 3. OR HaZZ Kežmarok, OR HaZZ Stará Ľubovňa,
 4. OR HaZZ Prešov,
 5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia Dunajca a Popradu O.Z Poprad, 6. OR PZ SR Stará Ľubovňa,
 6. Kontrolné chemické laboratórium CO Jasov,
 7. Územné a obecné jednotky civilnej ochrany,
 8. Železničná stanica Plaveč,
 9. Železničná spoločnosť SLOVENSKO, a.s.,
 10. závod požiarnej ochrany železníc,
 11. FALCK s.r.o. zdravotnícka záchranná služba Stará Ľubovňa,
 12. Asociácia samaritánov Slovenskej republiky,
 13. Ľubovnianská nemocnica Stará Ľubovňa,
 14. Základná škola Plaveč,
 15. Slovenský červený kríž – oblastná organizácia Bardejov, Stará Ľubovňa,
 16. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA a.s.
 17. Železnice Slovenskej republiky.

Epizódy praktickej časti cvičenia – miesta vykonania :

 1. Likvidácia následkov veternej smršte na železničnej stanici a to:
  • Likvidácia a lokalizácia úniku nebezpečných látok do prostredia,
  • záchrana zranených cestujúcich z poškodeného osobného železničného vagóna. Železničná stanica Plaveč
 2. Evakuácia zranených z priestorov železničnej stanice zamorenej nebezpečnou látkou. Železničná stanica Plaveč
 3. Vyhľadávanie nezvestných osôb po havárii osobného vlaku. Kataster obce Plaveč
 4. Príjem, evidencia a umiestnenie evakuovaného obyvateľstva. Priestory na príjem evakuovaných – ihrisko Plaveč.
 5. Likvidácia ekologickej havárie na vodnom toku – rieka Poprad. Havarijný profil pri obci Čirč.

Súčinnostné cvičenie, ktoré svojím rozsahom bol najväčšie od roku 2003 splnilo svoje hlavné ciele a to :

 • preveriť činnosť krízového štábu obvodu, sekretariátu krízového štábu obvodu a krízových štábov obcí pri riešení následkov mimoriadnej udalosti v súčinnosti s ostatnými štátnymi orgánmi a právnickými osobami;
 • preveriť súčinnosť a spoluprácu s krízovými orgánmi okresov Prešov a Kežmarok a príslušnými krízovými orgánmi Poľskej republiky;
 • preveriť funkčnosť informačného systému civilnej ochrany – hlásnej služby a informačnej služby;
 • preveriť reálnosť a aktuálnosť spracovanej dokumentácie na riešenie mimoriadnych udalostí; - prakticky precvičiť evakuačné opatrenia so zameraním na evakuáciu osôb, systém núdzového zásobovania a núdzového ubytovania;
 • praktické precvičenie súčinnosti pri nasadzovaní síl a prostriedkov integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a ďalších záchranárskych zložiek;

JUDr. František Paralič
vedúci odboru CO a krízového riadenia"

Zdroj: https://www.obvodnyurad-sl.sk/inde x13.html?id=140

Fotky: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.290734987699214.55654.122931527812895&type=1