Záznam zo simulovanej pátracej akcie

 

Záznam z pátracej akcie ,

konanej dňa 20.3.2000 v lokalite Petržalka, podnik Matador a.s..

Organizovanie akcie zabezpečila BKZB pre psovodov Prezídia policajného zboru zaradených do špeciálneho kurzu pre záchranárske práce.

 

Poslanie :  zdokonalenie spolupráce a vzájomné odovzdávanie si skúseností medzi psovodmi záchranármi PPZ a ZKZ-SR ( Združenie kynológov záchranárov- Slovenskej republiky) pred podpísaním dohody o našej spolupráci v rámci Slovenskej republiky a zahraničia.

 

Zúčastnení :  frekventanti základného špeciálneho kurzu v počte štyria

                      členovia BKZB v počte traja

 

Priebeh akcie :

Dňa 20.3.2000 o 18°° hodine veliteľ BKZB Ján Pöthe vyrozumel pána  npor.Alexandra Bereka o pátracej akcii po dvoch osobách vo veku 15-18 rokov, ktoré sa stratili v lokalite Petržalka za objektom a.s. Matador. O 18 ° dorazili členovia PZ na Kopčiansku ulicu, kde boli bližšie oboznámený s horeuvedenou skutočnosťou. V mieste, kde boli menované osoby naposledy videné, sa našla stratená vreckovka jedného z nich. Na tomto mieste bol nasadený pes, ktorý vypracovával stopu cca 300 metrov dlhú smerom na Berg povedľa objektu a.s. Matador. Po tomto úseku pes vošiel do objektu cez poškodené oplotenie. Nakoľko sa za oplotením nachádzalo skladisko starých unimobuniek a priestor bol ťažko priechodný, musela sa stopa ukončiť a pokračovalo sa systémom voľného prehľadávania ( revír ).

Služobný pes, ktorý vypracovával stopu bol nasadený aj na revír. Obe osoby, ktoré boli ukryté v danom objekte, pes označil štekaním bez akéhokoľvek obťažovania. Ani jedna osoba nebola viditeľná či dostupná. Pes pracoval len podľa intenzity individuálneho pachu hľadaných osôb.

 

Záver :

začiatok vypracovania stopy  18,45        -      stiahnutie psa zo stopy   19,05

začiatok vyhľadávacích prác  19,10        -      ukončenie akcie     19,40

 

Po ukončení simulovanej pátracej akcie prebehla konzultácia celého postupu práce.Akcia prebehla úspešne dohľadaním stratených osôb, psovodi sa správali disciplinovane, nedošlo k žiadnym zraneniam prítomných.